تعبیر خواب شنا کردن - شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش وبلاگ کوجی هامی، تعبیر خواب شنا کردن بسته به اینکه در چه آبی شنا می کنید متفاوت است. با تعبیر خواب شنا کردن در دریا، شنا در استخر، شنا در رودخانه، شنا در آب گل آلود و... با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب شنا کردن - شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - تعابیر ذکر شده در این متن به صورت کلی بوده و هر فرد بایستی بر اساس شرایط زندگی خویش رویای خود را تفسیر نماید. برای مطلعی از فضای کلی خواب ها می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب وبلاگ کوجی هامی رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در آدامه خواهید دید:

 • تعبیر خواب شنا کردن
 • تعبیر خواب شنا کردن در آب گل آلود
 • تعبیر خواب شنا کردن در دریا
 • تعبیر خواب شنا کردن در استخر
 • تعبیر خواب پریدن در آب
 • تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

تعبیر خواب شنا کردن

ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • شنا کردن: زندگی بی دغدغه
 • شنا کردن در آب های با جریان تند: کاری جسورانه
 • تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
 • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می نماید، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد.

یونگ می گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما شنا می کنید بیانگر این است که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودمطلع خود را کشف می کنید.
 • خواب ممکن است نشانه ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.
 • تصویر خواب رایج برای کسانی است که به جلسات درمان می فرایند.
 • خوب دیدن اینکه شما شنا می کنید تا از کسی یا چیزی دور شوید بیانگر این است که شما از مساله ای احساسی عمیق دوری می کنید. شما از تایید و روبروه با احساساتتان خودداری می کنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد. بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا می کنید، پس بیانگر این است که شما به ترس اجازه می دهید که روی اعمالتان اثر گذارد (ترس شما را فراگیرد). شما از تغییر می ترسید.
 • دیدن بچه ها که در خوابتان شنا می نمایند بیانگر این است که احتیاج دارید نگرش بی خیال تری را پیش گیرید.

تونی کریسپ در این باره می گوید:

شنا کردن: اعتماد به نفس در هنگام روبرو شدن با ضربه های عاطفی و تشویش ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می شوند آب از سر بعضی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن ها به سر می بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد. اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی اش است. بسیاری از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را می بینند.

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب شنا کردن در آب گل آلود

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید، علامت آن است که باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.

لوک اویتنهاو می گوید: شنا در آب های کدر نشانه وجود مانع در زندگی بیننده خواب است.

به بیان معبرین غربی شنا در آب گل آلود نشان دهنده شرایط سختی است که صاحب خواب در حال سپری کردن آن است، شرایطی که در آینده ای نزدیک بدتر و سخت تر خواهد شد!

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار جهان بماند، یعنی در کار پادشاه.

نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار جهان به حرص غرق گردد. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار جهان خلاصی یابد.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می نماید، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد.

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.

به بیان معبرین غربی تعبیرخواب شنا کردن در استخر به منزله تمام شدن کارهایی است که آغاز نموده اید و هرگز به نتیجه نرسیده اند. شنا در استخر مملو از آب بدین تعبیر است که در آینده چشم انداز خوبی خواهید داشت اگر برای رسیدن به آنچه می خواهید واقعا کوشش کنید. بطور کلی شنا کردن در استخر نشان از این دارد که شما سعی می کنید به شیوه ای موثر بر تمام مسائل زندگی خود غلبه کنید.

تعبیر خواب پریدن در آب

مطیعی تهرانی: تعبیر خواب شیرجه زدن یا پریدن در آب نشان دهنده آن است که شما در کوششید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودمطلع است. بنابراین می توان این خواب را به این شکل تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودمطلعتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه های معاشرتی انسان باشد.

به بیان تونی کریسپ پریدن و دل به دریا زدن در خواب به فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی بیننده خواب اشاره دارد.

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

لوک اویتنهاو می گوید:

 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه از طریق شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

به بیان معبرین غربی، رودخانه در خواب نشانگر احساسات سرکوب شده است. بطور کلی شنا در یک رودخانه بدین معناست که زمان آغاز جدیدی در زندگی شما پدید آمده است. اگر در جهت جریان آب رودخانه شنا می کنید و جریان آب شما را به جلو می راند نشانه ای مثبت در زندگی شماست. دیدن رودخانه همچنین می تواند نشان دهنده احساسات مثبت و تفکر روبه جلو شما در زندگی باشد.

تعبیر خواب شنا در آب زلال

ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز جهان غرق گردد.

مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می نماید از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی ها استفاده می نماید که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب نموده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می نماید، علامت آن است که به زودی عظیم ترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب آب کثیف

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب

به بیان یونگ خواب دیدن اینکه زیر آب شنا می کنید بیانگر این است که کاملا در احساساتتان غوطه ور هستید. شما خودتان را مجبور می کنید که با احساسات ناخو مطلع خود کنار بیایید.

تونی کریسپ شنا کردن در زیر آب را مطلعی یافتن از آنچه در ناخودمطلع نهان است، تامل در درون خویش و دیدن آنچه زیر سطح روابط بوده می داند. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر روبروه ساده و راحت با جنبه های مختلف وجود فرد است.

شنای کرال پشت

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما کرال پشت می روید بیانگر این است که اگر چه احساساتتان را تایید می کنید، اما شما پایدار و محکم (با سر بالا) با آنها رو به رو نمی شوید (از رو به رو شدن با احساساتتان می هراسید، شرم دارید)

منبع: ستاره

به "تعبیر خواب شنا کردن - شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شنا کردن - شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید